TRANG CHỦ

TIN TỨC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

3. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06 tháng 5 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

4. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

5. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

6. Thông tư số 11 /2015/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

7. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08 tháng 09 năm 2015, Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

8. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

9. Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

10. Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

11. Thông tư số 31/2014/TT-BYT, quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại Hồ sơ mời thầu mua thuốc

12. Từ ngữ trong quản lý và sử dụng ODA

13. Bối cảnh ODA Việt Nam 2011-2015

14. TTG chỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đấu thầu dự án ODA...

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

consultgroup@yahoo.com

consultgroup@consultgroup.vn